Aanvang

In overleg met alle betrokken partijen maken we de coachingvraag concreet. Het doel van dit gesprek is om voor iedereen helderheid te brengen omtrent doelen, verwachtingen en engagement.

Concreet betekent dit de huidige situatie in kaart brengen, de gewenste verandering beschrijven en het engagement van alle betrokkenen expliciteren.
Verder ook het vastleggen van inhoudelijke en praktische afspraken: plaats, frequentie, duur van de gesprekken en de tussentijdse evaluatiemomenten.

Coachingtraject

De start is een reële situatie. Coaching lokt het leren uit en levert zo nieuwe inzichten. Er ontstaat een dynamiek die aanzet tot verandering. Gedurende het hele verloop versterken we zowel deze nieuwe inzichten als de vaardigheden die nodig zijn om het afgesproken doel te bereiken. We kiezen ervoor om tussen 2 gesprekken net voldoende tijd te laten zodanig dat de bekomen inzichten kunnen toegepast worden. De ervaringen hieromtrent zijn de basis van het volgende coachinggesprek. Coaching is steeds maatwerk.

Evaluatie

Bij de tussentijdse evaluatie of bij de eindevaluatie zitten alle betrokken partijen - opdrachtgever, coachee, coach - terug samen om te evalueren in welke mate het deeldoel  of einddoel bereikt is.